เงื่อนไขและนโยบายของ Refund Protect


นโยบายประกันภัย Refund Protect คือการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมที่สามารถเลือกรับได้เพื่อเพิ่มขยายข้อข้อกำหนดและนโยบายการซื้อขายแลกเปลี่ยน อาทิ สิทธิ์ในการรับเงินคืนหากคุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองภายใต้สถานการณ์ดังที่ระบุไว้

ในกรณีที่มีการคืนเงินในอีเว้นท์ เอกสารการคืนเงินและการชำระเงินทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของ Refund Protect ในฐานะตัวแทนและผู้จัดการในส่วนเพิ่มขยายข้อกำหนดและนโยบายการคืนเงิน โดยจะดำเนินงานทั้งหมดภายในนามของเรา ภายในเอกสารคืนเงินทั้งหมด

หากได้ทำการจองผ่านทางบริษัทหรือองค์กร คำจำกัดความต่อไปนี้จะถูกใช้เพื่อแทนความหมายถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมในอีเว้นท์

คำจำกัดความ

คำหรือวลีต่อไปนี้ใช้เพื่อแทนความหมายตามที่ปรากฏข้างต้นตลอดทั้งเอกสาร เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในส่วน “เมื่อไหร่จึงจะมีการคืนเงิน?” และ “ไม่สามารถขอคืนเงินได้” ภายในเอกสารนี้

เรา/พวกเรา/ของเรา – สมาชิก ผู้จำหน่ายสิทธิ์การจองซึ่งเป็นผู้ทำการจองด้วยตัวเอง

คุณ/ของคุณ/ตัวคุณ - ผู้ที่ทำการจองเป็นรายบุคคลแยก หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มร่วมกับพวกเรา

สภาพอากาศที่เลวร้าย – สภาพอากาศที่รุนแรงหรืออันตรายเพียงพอที่รัฐบาลจะทำการเตือนภัยห้ามทำการเดินทาง ซึ่งส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่จองได้

กองกำลังติดอาวุธ – หนึ่งในเหล่าทัพต่อไปนี้: ทหารราบนาวี, กองทัพเรือ, กองทัพบก และ กองทัพอากาศ

อีเว้นท์ที่จอง/อีเว้นท์ที่ทำการจอง – บริการ/อีเว้นท์/บัตร ที่ได้ทำการวางแผนและจองล่วงหน้า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจองและการทำธุรกรรมของคุณกับพวกเรา

โรคติดต่อ – หมายถึงโรคใดก็ตามที่สามารถติดต่อจากผู้ติดเชื้อหรือสิ่งมีชีวิตพาหะไปสู่ผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

แพทย์ – บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองและใบอนุญาตจากสมาคมวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ไม่สามารถเป็นบุคคลหรือสมาชิกภายในครอบครัวของคุณ

สถานการณ์ฉุกเฉิน - สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย นอกเหนือการควบคุมของคุณโดยสิ้นเชิง และคุณไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดนี้

การเจ็บป่วย – อาการทางร่างกายหรือจิตใจที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ ที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่จองไว้ได้

ครอบครัวใกล้ชิด - สามี, ภรรยา, คู่สมรส, คู่ชีวิต, ผู้ปกครอง, บุตร, พี่น้อง, ปู่, ย่า, ตา หรือ ยาย ของคุณ

การบาดเจ็บ – การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ ที่ส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่จองไว้ได้

การตั้งครรภ์ปกติ – อาการที่เกิดขึ้นพร้อมกับการตั้งครรภ์ (รวมไปถึงการตั้งครรภ์แฝด) หรืออาการรองชั่วคราวที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาย (เช่น อาการแพ้ท้อง, ความอ่อนล้า เป็นต้น) ซึ่งไม่จัดเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของแม่และเด็กในครรภ์

อาการเจ็บป่วยที่สามารถคาดเดาได้ก่อน – การบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยที่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะที่คุณทำการจอง

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ – ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่การตั้งครรภ์ปกติ ซึ่งคุณไม่สามารถคาดการณ์ได้ในเวลาที่ทำการจอง และส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้หรือเข้าร่วมในอีเว้นท์ที่ทำการจองไว้ได้

การก่อการร้าย - หมายถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่จำกัดแค่เฉพาะการใช้กำลังหรือการทำร้ายร่างกายเท่านั้น รวมไปถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเพียงลำพังหรือเคลื่อนไหวในนามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือรัฐบาล ด้วยสาเหตุทางการเมือง, ศาสนา, ความเชื่อ หรือสาเหตุผื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวโดยเจตนา เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาล และ/หรือ ประชาชนตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัววิตกกังวล

เมื่อไหร่จึงจะมีการคืนเงิน? กรณีที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ หลักฐานที่นำมาใช้ประกอบ
การเจ็บป่วย / บาดเจ็บ 
หมายถึง อาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับคุณหรือสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดโดยอุบัติเหตุ เราจะทำการคืนเงินในส่วนค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์ ตามเอกสารการคืนเงินที่ถูกต้อง
 • ถ้าคุณไม่มีใบสั่งแพทย์ รับรองการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ
 • ค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่สูงเกินกว่า  1,500 บาท และค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากพยาน
 • ใบสั่งแพทย์ หรือใบรับรองทางการแพทย์ที่รับรองอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บในช่วงก่อนหรือระหว่างอีเว้นท์ที่ทำการจอง
 • ใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินชดเชยในค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์ หากคุณ มีการเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนนี้
 • อาการเจ็บป่วยที่สามารถคาดเดาได้ก่อนหมายถึง อาการเจ็บป่วยที่สามารถคาดเดาได้ก่อน ซึ่งคุณสามารถคาดการณ์หรือรับรู้ได้ในเวลาที่คุณทำการจองซึ่งสามารถขัดขวางคุณจากการเข้าร่วมหรือใช้บริการอีเว้นท์ที่ได้ทำการจอง
  • หากมีเอกสารแนะนำที่แสดงความกังวลถึงผลกระทบจาก อาการเจ็บป่วยที่สามารถคาดเดาได้ก่อน ซึ่งอาจส่งผลขัดขวาง คุณ จากการเข้าร่วม อีเว้นท์ที่ทำการจองไว้ได้
  • เมื่อคุณได้รับการเตือนล่วงหน้าก่อนการจองจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ว่าคุณไม่ควรเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • ค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่สูงเกินกว่า 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากพยาน
  • ใบสั่งแพทย์ หรือใบรับรองทางการแพทย์ที่รับรองอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บในช่วงก่อนหรือระหว่างอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • ใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินชดเชยในค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์ หากคุณ มีการเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนนี้
  ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ 
  หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่คุณไม่สามารถคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาที่ทำการจอง ซึ่งส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้หรือเข้าร่วมในอีเว้นท์ที่จองไว้ได้
  • ภาวะการตั้งครรภ์ปกติ
  • หากคุณได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ก่อนการทำการจองว่าคุณไม่สมควรเข้าร่วมในอีเว้นท์ที่ทำการจองไว้
  • ค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่สูงเกินกว่า 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายของใบสั่งแพทย์หรือหลักฐานทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากพยาน
 • ใบรับรองทางการแพทย์หรือเอกสารทางการแพทย์
 • ใบเสร็จสำหรับจำนวนเงินชดเชยในค่าใช้จ่ายของใบรับรองแพทย์ หากคุณ มีการเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนนี้
 • การเสียชีวิต 
  หมายถึง การเสียชีวิตของคุณก่อนอีเว้นท์ที่จองไว้ หรือการเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดหรือบุคคลใดภายในกลุ่มเข้าร่วมอีเว้นท์ร่วมกับคุณ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์ล่วงหน้าก่อนอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • การเสียชีวิตของบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของครอบครัวใกล้ชิดหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในอีเว้นท์ที่จองร่วมกับคุณ
 • ใบมรณะบัตร
 • ความผิดพลาดของระบบขนส่งมวลชน 
  หมายถึง ความผิดพลาดของระบบขนส่งมวลชนที่นอกเหนือความหมาย ซึ่งคุณไม่สามารถคาดการณ์ได้ก่อนเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • หากคุณคาดการณ์หรือรับทราบเรื่องความผิดพลาดของระบบขนส่งมวลชนมาก่อนเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจองและไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางมาเข้าร่วมอีเว้นท์ที่จองไว้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  
  • หากเกิดความผิดพลาดทางการเงินกับการขนส่งมวลชนใดก็ตาม
  • สำเนาของใบแจ้งเรื่องความผิดพลาดของระบบขนส่งมวลชน (เช่น หนังสือรับรองจากบีทีเอส)
  ความผิดพลาดของตารางเวลาเที่ยวบิน 
  หมายถึง การยกเลิกเที่ยวบินที่คุณไม่รับทราบมาก่อนวันเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • หากมีเที่ยวบินทดแทนที่เหมาะสมที่คุณสามารถสับเปลี่ยนเพื่อเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองไว้ได้
  • หากเกิดเหตุความผดพลาดางการเงินของสายการบิน
 • สำเนาของบัตรเครื่องบินของคุณและใบแจ้งการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน
 • เกิดความเสียหายหรือชำรุดในระบบ 
  หมายถึง ความเสียหายในระบบ, อุบัติเหตุ, อัคคีภัยหรือการโจรกรรมยานพาหนะที่นำคุณไปเข้าร่วมอีเว้นท์ที่จองไว้ ก่อนเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจอง 24 ชั่วโมง
  • หากคุณไม่มีการเผื่อเวลาที่เพียงพอสำหรับการเดินทางเข้าร่วม อีเว้นท์ที่จองไว้  
  • หากคุณไม่มีการสับเปลี่ยนหรือหาทางเลือกื่นที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมอีเว้นท์ที่จองไว้
  • ความเสียหาย - สำเนาเอกสารรับรองการเยียวยาความเสียหายหรือชำรุดโดยบริษัทที่ดูแล
  • อุบัติเหตุ - ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากตำรวจ
  • อัคคีภัย - ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากตำรวจ, ใบรับรองจากเขตหรือที่ว่าการอำเภอ, รูปถ่ายสภาพความเสียหาย
  • โจรกรรม – ใบแจ้งความหรือใบบันทึกประจำวันจากตำรวจ รวมถึงหนังสือยินยอมจากบริษัทประกันภัยรถยนตร์ของคุณ
  หมายเรียกตัวจากศาล 
  หมายถึง คุณถูกเรียกตัวโดยศาลให้ปรากฎตัวในฐานะพยานในชั้นศาลระหว่างวันเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจองซึ่งคุณไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าก่อนการทำการจอง
  • หากคุณทราบก่อนการจองว่าจะมีการเรียกตัวจากชั้นศาล
  • การเรียกตัวจากชั้นศาล หากคุณอยู่ในฐานะโจทย์หรือจำเลยในคดี
 • หมายเรียกจากศาล 
 • เหตุการณ์ฉุกเฉินในที่พักอาศัย 
  หมายถึง การปล้น, อัคคีภัย, การถูกปองร้าย หรือวาตภัยที่เกิดขึ้นภายในที่พักส่วนบุคคลของคุณ ก่อนเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจอง ไว้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
  • หากเหตุฉุกเฉินในที่พักอาศัยเกิดขึ้นนานกว่า 48 ชั่วโมงก่อนการเริ่มอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • หากคุณรับทราบถึงการเกิดเหตุฉุกเฉินภายในที่พักอาศัยก่อนการจอง
 • การปล้น, วาตภัย, การถูกปองร้าย - ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากตำรวจหรือหลักฐานการยอมรับจากบริษัทประกันภัยที่พักอาศัยของคุณ
 • อัคคีภัย - ใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันจากตำรวจ, ใบรับรองจากเขตหรือที่ว่าการอำเภอ, รูปถ่ายสภาพความเสียหาย
 • หมายเรียกตัวฉุกเฉินจากกองกำลังติดอาวุธหรือกองทัพ 
  หมายถึง หากคุณเป็นสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธ, กองกำลังสำรอง หรือ กองกำลังฉุกเฉิน ซึ่งถูกเรียกตัวเข้าร่วมในช่วงระหว่างอีเว้นท์ที่ทำการจอง หรือก่อนช่วงเวลาแต่มีการเดินทางไปต่างประเทศส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองได้ 
  การเรียกตัวฉุกเฉิน สำหรับตำรวจ, เจ้าหน้าที่พนักงานดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย หรือบริการฉุกเฉินอื่น ๆ  
  • คุณได้รับทราบตารางเวรในช่วงเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจองมาก่อนหน้าที่จะทำการจอง
  • คุณไม่สามารถขอวันลาประจำปีระหว่างช่วงเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • คุณอยู่ห่างไกลจากที่พำนักอาศัยปัจจุบันน้อยกว่า 160 กิโลเมตร
 • เอกสารเรียกตัวของคุณจากหัวหน้าหล่าทัพหรือผู้จัดการโดนตรงเพื่อยืนยันการถูกเรียกตัวฉุกเฉินว่าไม่ใช่เวรตามตารางปกติของคุณ
 • สภาพอากาศที่เลวร้าย 
  หมายถึง สภาพอากาศที่ถูกเฝ้าระวังมีการประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานรัฐบาล สั่งห้ามการเดินทาง ส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองไว้ได้
  • สภาพอากาศที่เลวร้าย แต่ไม่มีการเตือนหรือเฝ้าระวังการเดินทางจากหน่วยงานรัฐบาล
 • สำเนาเอกสารเฝ้าระวังการเดินทางจากหน่วยงานรัฐบาล (กรมอุตุวิทยา)
 • การยืนยันการปิดถนนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง
 • การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 
  หมายถึง คุณถูกเปลี่ยนสถานที่ทำงานชั่วคราวหรือถาวรห่างไกลจากสถานที่พักอาศัยปัจจุบันของคุณมากกว่า 160 กิโลเมตร โดยผู้ว่าจ้างของคุณ โดยที่คุณไม่มีการทราบมาก่อนการทำการจอง
  • สถานที่ทำงานใหม่ของคุณอยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัยปัจจุบันของคุณไม่เกิน 160 กิโลเมตร
 • จดหมายยืนยันการย้ายสถานที่ทำงานจากผู้ว่าจ้างงานปัจจุบันของคุณ
 •      
  ถูกสั่งห้ามเดินทางโดยรัฐบาล 
  หมายถึง รัฐบาลในประเทศที่อยู่อาศัยของคุณ สั่งห้ามการเดินทางเข้าไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการจัดอีเว้นท์ที่ทำการจอง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันก่อนการเริ่มงานอีเว้นท์  
  • หากรัฐบาลของคุณ มีคำเตือนในการเดินทางแต่ไม่ได้สั่งห้ามเข้าไปยังพื้นที่หรือประเทศที่มีการจัดอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • เมื่อคุณทำการจองหลังจากรัฐบาลมีประกาศห้ามเดินทาง
  • หากสาเหตุของการสั่งห้ามเป็นไปตามบัญชียกเว้นทั่วไป
 • หลักฐานจากเว็บไซต์รัฐบาลของคุณที่ยืนยันการสั่งห้ามการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการจัดอีเว้นท์ที่ทำการจองไว้
 • ถูกปลดจากงาน 
  หมายถึง กรณีที่คุณถูกปลดออกจากงานกะทันหันโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้มาก่อน โดยผู้ว่าจ้างงานของคุณ
  • เมื่อการถูกปลดออกจากงานเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ
  • เมื่อ คุณขาดจากการจ้างงาน
 • จดหมายปลดจากการจ้างงานโดยผู้ว่าจ้างของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงวันสอบ 
  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้สำหรับวิชาที่คุณมีการลงทะเบียนเรียน ซึ่งตรงกับวันเวลาของอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • หากคุณผิดพลาดจากการสอบครั้งก่อนและจำเป็นต้องสอบใหม่
  • หากคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบก่อนการทำการจอง
  • หากคุณเป็นผู้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบด้วยตนเอง
  • สำเนาใบแจ้งจากหน่วยงานที่จัดการสอบ, โรงเรียน, วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าวันเวลาสอบได้มีการเปลี่ยนแปลง 
  สถานการณ์ฉุกเฉิน 
  หมายถึง สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ และไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณเอง 
  การตัดสินใจในการคืนเงินจะอยู่ในดุลยพินิจของ Refund Protect. 
  เราจะทำการตัดสินสถานการณ์นี้โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อสัญญาผูกมัดในการคืนเงิน
  • กรณีที่ Refund Protect ตัดสินว่าไม่ได้รับการครอบคลุมจากข้อตกลงนี้  
 • หลักฐานใดก็ตามที่ถูกเรียกร้องโดย Refund Protect เพื่อยืนยันสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
 • การยกเว้นทั่วไป- ข้อตกลงที่ปรากฏดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงและนโยบายตามตารางข้างต้น

  เพื่อขยายความ ข้อยกเว้นทั่วไปถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการข่มขู่ที่มีอำนาจเหนือเอกสารการขอคืนเงินที่จัดทำขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ระบุไว้ภายในส่วน “เมื่อไหร่จึงจะมีการคืนเงิน”

  เราจะไม่ทำการคืนเงินเมื่อ:

  • คุณไม่สามารถจัดหารายงานทางการแพทย์ที่แสดงถึงอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
  • คุณหรือสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดไม่สามารถจัดหาใบรับรองการเสียชีวิตได้
  • คุณไม่สามารถคืนบัตรหรือวอยเชอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจองที่ยังไม่ถูกใช้
  • คุณไม่สามารถจัดหาหลักฐานของบัตรที่ปราศจากการใช้เมื่อสมัครของรับการคืนเงิน 
  • อีเว้นท์ที่ทำการจองถูกยกเลิก, สั่งห้าม, ถูกเลื่อน, ถูกแทรกแซง, ย่นระยะเวลาจัดแสดง หรือเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
  • คุณตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนอกเหนือไปจากที่ปรากฎในเอกสารนี้  
  • คุณไม่สามารถเดินทางไปร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองได้ เนื่องมาจากความผิดพลาดทางระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปก่อนเวลาเริ่มอีเว้นท์ที่ทำการจอง
  • คุณสามารถแก้ไขบางส่วนของการจองได้ 
  • ในความเห็นและความรับผิดชอบของเรา คุณควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไปยังอีเว้นท์ที่ทำการจองให้เพียงพอ 
  • คุณมีการกระทำที่สื่อไปในทางอาชญากรรมหรือถูกคุมตัวเนื่องมาจากกิจกรรมทางอาชญากรรมส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองไว้ หรือคุณไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดต่อหรือความหวาดวิตกจากโรคติดต่อ (ทั้งกรณีที่มีการติดต่อจริงหรือเป็นเพียงแค่ข่าวลือ) ซึ่งนำไปสู่การกักตัวหรือควบคุมการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือสัตว์ภายใต้องค์กรแห่งชาติหรือองค์กรนานาชาติ หรือการเดินทางที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงปัญหาจากองค์กรแห่ชาติหรือองค์กรนานาชาติ หรือการปิดเส้นทางการเดินทางโดยรัฐบาล
  • คุณมีการปลอมแปลงเอกสารขอคืนเงินหรือให้การสนับสนุนการปลอมแปลงเอกสารขอคืนเงิน
  • คุณส่งเอกสารล่าช้าเกินกว่า 60 วันหลังจากอีเว้นท์ที่ทำการจอง 

  เราจะไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเดินทางหรือการเข้าร่วม (เว้นแต่ส่วนที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมรวม) ผลกระทบหรือความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางธุรกรรมสำหรับอีเว้นท์ที่ทำการจอง 

  เราจะไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเอกสารเพื่อสนับสนุนเอกสารขอคืนเงินของคุณ ยกเว้นแต่หลักฐานทางการแพทย์ (ใบรับรองแพทย์) มูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท

  เราจะไม่มีการชำระเงินในกรณีความสูญเสียโดยตรงและโดยทางอ้อมที่เกิดจากสถานการณ์รุนแรงและคุกคามโดย;

  • การถูกคุกคามด้วยสภาวะสงคราม, การกระทำซึ่งเป็นการบุกรุกโดยกองทัพต่างชาติ, การเข้ายึดครอง ไม่ว่าจะมีการประกาศภาวะสงครามหรือไม่ก็ตาม), สงครามกลางเมือง, การปฏิวัติ, การกบฏ, จลาจล หรือการเข้ายึดอำนาจโดยทหารหรือขั้วอำนาจอื่น
  • การถูกคุกคามที่รุนแรงด้วยเชื้อโรคหรือเคมีภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับสถานการณ์การข่มขู่คุกคามอื่นๆ
  • การจลาจลหรือความวุ่นวายภายในชาติที่เกิดจากการจลาจลของคนหมู่มากซึ่งขัดต่อกฎหมายบังคับใช้ของประเทศนั้น
  • การนัดหยุดงาน
  • การกระทำที่จัดเป็นการก่อการร้าย และ/หรือ การคุกคาม (ทั้งตามความเป็นจริงและการรับรู้) ทั้งที่กระทำร่วมกับเหตุการณ์หรือความสูญเสียอื่น และ/หรือการสูญเสียอันเนื่องมาจากความเกี่ยวข้องกับการกระทำที่เกิดจากการควบคุม, หลีกเลี่ยงหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำซึ่งเป็นการก่อการร้ายหรือการกระทำด้วยความหวาดกลัว
  • การบุกรุกที่เป็นอันตรายหรือการทำลายทรัพย์สิน
  • การถูกริบทรัพย์ตามกฎหมายโดนข้อบังคับหรือเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐบาล
  • รังสีหรือรังสีนิวเคลียร์จากพลังงานนิวเคลียร์หรือขยะจากการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีรังสี, ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษ หรือทรัพย์สินอื่นๆที่มีการปนเปื้อนรังสีอันเนื่องมาจากระเบิดนิวเคลียร์หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์, ปฏิกิริยานิวเคลียร์, การฉายรังสี และอื่นๆ
  • ความเสียหายที่เกิดจากคลื่นความกดดันโดยอากาศยานหรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับโซนิครือซูเปอร์โซนิค 
  • ความล้มเหลวทางการเงินขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือการกระทำทางการเงินโดยมิชอบ, ความผิดพลาดของสถาบันการเงิน บริษัท หรือสาเหตุที่เกิดมาจากความอ่อนด้อยในการจัดการด้านการเงิน
  • การถูกโจมตีทางไซเบอร์

  เงื่อนไขสัญญาทั่วไป

  • คุณจำเป็นต้องไปถึงที่อีเว้นท์อย่างตรงเวลา
  • คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าระวังสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ์ในขณะที่ทำการสั่งซื้อกับ Booking Refund Protect ซึ่งอาจส่งผลต่อการขอคืนเงินของคุณ
  • คุณจำเป็นต้องใช้เหตุผลและความระมัดระวังเสมอเพื่อลดโอกาสในการเกิดเหตุจำเป็นต้องขอรับเงินคืน
  • เว้นแต่ เราในทางตรงข้ามกัน: i) ภาษาที่ใช้ในเอกสารนี้และการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และ ii) มุมมองทั้งหมดภายในสัญญา รวมไปถึงการกระทำและการต่อรองอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษและการควบคุมของศาลแห่งอังกฤษ

  การขอคืนเงิน - คุณจะต้องล็อกอินเข้าสู่ www.refundprotect.me/refund กรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินและส่งโดยเร็วที่สุดทันทีที่รับรู้ถึงสถานการณ์ซึ่งอาจนำคุณไปสู่การร้องขอการคืนเงิน แต่ไม่เกินกว่า 60 วันหลังจากอีเว้นท์ที่ทำการจอง

  คุณจะถูกร้องขอให้แจกแจงการใช้จ่ายของคุณภายในระยะเวลา 60 วันหลังการลงทะเบียนเอกสารขอคืนเงินของคุณ

  • บัตรหรือวอยเชอร์จริงที่ยังไม่มีการใช้งานและเป็นส่วนหนึ่งของการจอง
  • ใบสั่งแพทย์หรือใบรับรองทางการแพทย์ที่คุณใช้สำหรับประกอบการขอคืนเงินสำหรับการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุ, อาการป่วย, หรืออาการป่วยที่สามารถคาดเดาได้ก่อน หรือ การตั้งครรภ์ เราจะทำการชดเชยไม่เกิน 1,500 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายใบสั่งแพทย์หรือใบรับรองที่มีใบเสร็จมาแสดง
  • ใบรับรองการเสียชีวิตหากคุณขอคืนเงินเนื่องมาจากการเสียชีวิต
  • จดหมายเตือนทางการของผู้ให้บริการการขนส่งมวลชนสำหรับความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดของเครือข่ายการขนส่งมวลชน
  • สำเนาของบัตรเครื่องบินของคุณและหมายแจ้งยกเลิกเที่ยวบินสำหรับการขอคืนเงินในกรณีความผิดพลาดของตารางเที่ยวบิน
  • สำหรับ ความผิดพลาดทางระบบ, อุบัติเหตุ, การโจรกรรม หรือ อัคคีภัย ของยานพาหนะส่วนบุคคลจำเป็นต้องใช้ รายงานการเยียวยาจากผู้ให้บริการ (AA, RAC หรือ equivalent), สำเนาของใบเสร็จค่าซ่อมแซมจากอู่ซ่อม, รายงานจากตำรวจและประวัติสถิติอาชญากรรมในกรณีการถูกโจรกรรม และรายงานจากสถานีดับเพลิง
  • ใบเรียกจากคณะลูกขุนในกรณีที่คุณถูกเลือกเข้าร่วมคณะลูกขุน
  • ใบเรียกตัวของศาลในฐานะพยาน
  • ในกรณีการถูกปล้น จำเป็นต้องใช้รายงานจากตำรวจและเอกสารสถิติประวัติการก่ออาชญากรรม
  • ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในที่พักอาศัย ใช้เอกสารสถิติการก่ออาชญากรรม, รายงานจากสถานีดับเพลงหรือหลักฐานการขอรับประกัน
  • เอกสารจากเจ้าหน้าที่หัวหน้างานของคุณ ในกรณีที่ถูกเรียกตัวเข้าร่วมหน่วยติดอาวุธอย่างฉุกเฉิน
  • สำเนาของวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการเดินทางเข้าร่วมอีเว้นท์ที่ทำการจองของคุณ
  • สำเนาเอกสารแจ้งเตือนการเดินทางหรือการปิดถนนโดยรัฐบาลในกรณีของสภาพอากาศที่เลวร้าย
  • จดหมายยืนยันจากผู้ว่าจ้างของคุณในกรณีการถูกย้ายสถานที่ทำงาน
  • รายงานจากตำรวจหรือตัวเลขสถิติการก่ออาชญากรรมในกรณีที่บัตรของคุณถูกโจรกรรม
  • หมายแจ้งเตือนสั่งห้ามการเดินทางโดยรัฐบาลของคุณ
  • จดหมายแจ้งการปลดการจ้างงานโดยผู้ว่าจ้างของคุณ
  • เอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่จัดสอบ, โรงเรียน, วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ
  • หลักฐานอื่น ๆ ที่เราอาจร้องขอเพิ่มเติม
  บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

  ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา