วิธีการโอนสิทธิ์บัตรแข็งหรือริสแบนด์ให้บุคคลอื่น (ในกรณีมีชื่อบนบัตร/ไม่มีชื่อบนบัตร)

การโอนสิทธิ์บัตรประเภทบัตรแข็งหรือริสแบนด์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางผู้จัดงาน โดยจะดูจากบนบัตรนั้นมีการระบุชื่อหรือไม่?

  • กรณีที่มีการพิมพ์ชื่อลงในบัตรในกรณีนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์บัตรให้ผู้อื่นเข้างานแทนได้ เนื่องจากบัตรได้ระบุตัวบุคคลที่จะเข้างานแล้ว
  • กรณีที่ไม่มีการพิมพ์ชื่อลงในบัตรในกรณีนี้คุณสามารถมอบบัตรให้ผู้อื่นเข้างานแทนได้ โดยใช้บัตรแข็งกับเอกสารที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้
  • กรณีที่ริสแบนด์เปิด Pre-registerในกรณีนี้คุณหรือผู้เข้าร่วมงานแทนสามารถนำริสแบนด์มาลงทะเบียน Pre-register ก่อนเพื่อเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมงาน ในวันงานให้สวมริสแบนด์และแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้
  • กรณีที่ริสแบนด์ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในกรณีนี้คุณสามารถให้ริสแบนด์กับผู้เข้าร่วมงานแทนได้เลย และในวันงานในวันงานให้ผู้เข้าร่วมงานแทนสวมริสแบนด์และแสดงเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางผู้จัดงานกำหนดไว้ 

หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้างานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของทางผู้จัดงานแต่ละงาน คุณสามารถเช็คเงื่อนไขจากในหน้าเว็บไซต์, หน้าอีเวนต์ หรือ ผ่านตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ของผู้จัดงาน

บทความนี้ช่วยเหลือคุณได้หรือไม่? ขอบคุณสำหรับคำตอบ There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

ยังคงต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเรา ติดต่อเรา