วิธีดำเนินการสั่งซื้อต่อ ในกรณีที่ทำรายการสั่งซื้อค้างในระบบ